Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Poniższy regulamin ustala zasady uczestnictwa w konkursie „Pocztówka z Mogilna”.

1.2 Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polski.

1.3 Organizatorem konkursu jest w3m.pl, ul. Rynek 3, 88-300 Mogilno, NIP: 7842023123.

1.4 Konkurs trwa od godziny 00.00 dnia 10.10.2019 r. do godziny 23.59 dnia 15.11.2019 r.

1.5 Wybrane prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Mogilnie (www.mogilno.pl).

1.6 Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na Konkurs. Prace przechodzą na własność Organizatora.

1.7 Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora konkursu.

1.8 Decyzje jury są ostateczne.

2. Uczestnicy

2.1 Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych gminy Mogilno.

3. Warunki udziału

3.1 Każdy niepełnoletni uczestnik konkursu musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

3.2 Prace konkursowe cyfrowe można składać w siedzibie firmy w3m.pl, ul. Rynek 3 w Mogilnie lub przesłać na adres mailowy: konkurs@w3m.pl (plik graficzny o rozdzielczości min. 3500x2500 px 300 dpi). Technika plastyczna – dowolna (malarstwo, rysunek), format prac: A4 lub A3.

3.3 Prace konkursowe można składać również w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

3.4 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty pocztówki.

3.5 Do projektu powinna być dołączona karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Wykluczenie udziału

4.1 Wykluczenie uczestnika następuje, gdy nie akceptuje lub łamie regulamin konkursu oraz gdy nie jest on autorem zgłoszonej pracy.

5. Rozwiązanie konkursu

5.1 Ocenie będą podlegały: czytelność, inwencja twórcza autora, oryginalność pracy, całokształt pracy.

5.2 Autorzy wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo o wynikach konkursu do 22.11.2019 r. Lista laureatów konkursu wraz z nagrodzonymi projektami zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora.

6. Nagrody

6.1 Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzeni, a wybrane prace zostaną wydrukowane w postaci pocztówek oraz kalendarzy.

6.2 Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora całość praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych umożliwiających wykonanie pocztówek, kalendarzy, upominków.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

7.2 Dodatkowych informacji Organizator udziela pod adresem mailowym konkurs@w3m.pl.

7.3 Patronat honorowy: Starosta Powiatu Mogileńskiego - Bartosz Nowacki, Burmistrz Mogilna - Leszek Duszyński. Patronat medialny: ww.mogilno.in.

w3m.pl Starosta Powiatu Mogileńskiego Burmistrz Mogilna Mogileński Dom Kultury